Anttilan konkurssi etenee….


Jos jäit ilman rahoja ja haluat ainakin yrittää saada rahat takaisin Anttilan konkurssissa, nyt pikaisesti yhteyttä konkurssipesän hoitajaan.

Laita tiedot, mistä ilmenee paljonko konkurssipesällä on velkaa sinulle. Tietenkin omat yhteystiedot myös. Uskoisin, että pesänhoitaja neuvoo sinua tarvittaessa.

Virallisessa lehdessä 14.10.2016 on seuraavanlaiset ilmoitukset:

Velkojankokous

Helsingistä olevan Anttila Oy:n (Y-tunnus 0576687-3) konkurssipesän velkojat ja velallisyhtiön edustaja kutsutaan velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 28. lokakuuta 2016 klo 10.00 alkaen Tapahtumatalo Bankin toimitiloissa osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta, suoritetuista toimenpiteistä ja suoritetuista realisoinneista.

2. Päätetään konkurssipesään kuuluvan omaisuuden rahaksimuutosta ja jo suoritettujen toimien ja realisointien hyväksymisestä.

3. Päätetään velkojatoimikunnan asettamisesta ja kokoonpanosta.

4. Päätetään erityistarkastuksen toimittamisesta.

5. Päätetään konkurssipesän tilintarkastajan valinnasta.

6. Päätetään mahdollisista oikeudenkäynneistä.

7. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja sen määräytymisperusteesta.

8. Käsitellään muut asiat.

Konkurssipesän pienvelkojille eli velkojille, joiden saatava on alle 3 000 euroa, ei tulla jatkossa toimittamaan velkojainkokouskutsuja, ellei velkoja etukäteen ilmoita konkurssihallinnolle haluavansa osallistua jatkossakin konkurssipesän päätöksentekoon.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 21.10.2016 mennessä sähköpostitse: anttila@krogerus.com. Ilmoittautumatta jättäminen ei ole esteenä kokoukseen osallistumiselle.

Velkojainkokouksessa käsiteltävien asioiden kirjallinen asiakirja-aineisto on saatavilla velkojainkokouksessa.

Kokousmateriaali toimitetaan kokoukseen osallistuville myös erikseen pyydettäessä etukäteen sähköpostitse. Kokousmateriaalipyyntö pyydetään esittämään ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 12. lokakuuta 2016
Mikko Tiilikka
asianajaja, Espoo
Anttila Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja

Konkurssivalvota

Alla mainitun velallisen konkurssissa toimitetaan konkurssivalvonta. Saadakseen konkurssipesän varoista suorituksen (jako-osuus) velkojan on valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä. Valvontapäivän jälkeen velkoja voi ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään. Valvontakirjelmässä on ilmoitettava: Saatavan pääoma, pääomalle kertynyt korko konkurssin alkamiseen asti, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta vaadittava korko sekä viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset tai, jos saatavan määrää tai enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen; saatavan peruste riittävästi yksilöitynä; koron peruste riittävästi yksilöitynä sekä aika, jolta korkoa vaaditaan; vaaditaanko saatavalle etuoikeutta ja se, mihin vaatimus perustuu; tiedot panttioikeuden perustamisesta ja sisällöstä, jos velkojalla on velallisen omaisuutta saatavansa panttina. Velkojan, joka haluaa suorituksen saatavansa panttina olevasta velallisen omaisuudesta, on ilmoitettava pesänhoitajalle valvontakirjelmään sisällytettävät tiedot saatavastaan ja panttioikeudestaan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään valvontapäivänä tai sitä aikaisemmin niin kuin konkurssilain 12 luvun 9 §:ssä säädetään; velkojan nimi ja yhteystiedot sekä henkilö tai yksikkö, jolle konkurssivalvontaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa. Velkojan on täsmällisesti yksilöitävä pesänhoitajalle se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon velkoja vetoaa ja se, mistä asiakirjat ovat saatavissa, jollei niitä toimiteta pesänhoitajalle. Velalliset, joiden kohdalla on merkki (S), ovat olleet yrityksen saneerausmenettelyn kohteena ja konkurssi on alkanut ennen saneerausohjelman päättymistä tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun menettely on ilman saneerausohjelman vahvistamista lakannut.

Saneerausmenettelyn kestäessä syntyneet velat ovat näissä konkursseissa yrityksen saneerauksesta annetun lain 32 §:n 2 momentin mukaisesti etuoikeutettuja.

Muut päivämäärät: 1) Konkurssin alkamispäivä, 2) Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä, 3) Yrityksen saneerausmenettelyn alkamispäivä, 4) Yrityksen saneerausmenettelyn lakkaamispäivä, 5) Julkisselvitykseen siirtyminen

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Velallinen, kotipaikka, henkilö- tai Y-tunnus, aikaisempi nimi ja kotipaikka Valvontapäivä/ Muut päivämäärät Tuomioistuin
Diaarinumero
Pesänhoitaja
Anttila Oy, Helsinki,
0576687-3
7.12.2016
1) 19.7.2016
2) 7.4.2017
3) –
4) –
5) –
Helsingin käräjäoikeus
K 16/28979
Tiilikka, Mikko, asianajaja, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki puh. 029 000 6200 fax 029 000 6201 s-posti: valvonnat.anttila@krogerus.com

Lisäys 18.10.2016

Tässä on Iltalehden uutinen asiasta. Minusta kannattaisi silti laittaa tiedot, saisi edes pienen osan takaisin rahoista, vaikka ei se korvaa sitä menetettyä summa tai mielipahaa.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016101522455050_uu.shtml

Vastaa