Aihearkisto: Suomalainen lainsäädäntö

Puhelinmaksaminen helppoa vai ei sittenkään?


Tänään on sitten saanut lukea Ylen uutisista, kuinka pankit ovat tuomassa uutta puhelinmaksamista suomeen. Tämä järjestelmä tulee markkinoille Maaliskuussa 2017.

Puhelinmaksujärjestelmä tai oikealta nimeltä tämä järjestelmä on mobiilimaksujärjestelmä.

Mobiilimaksujärjestelmää on kehitetty kaikessa hiljaisuudessa jo vuoden päivät.

Ensimmäisenä mukana olisi Nordea, OP, S-Pankki ja Aktia.

Yrityksistä mukaan olisi Maksuturva, Nets sekä Paytrail.

Tämä kehitelty mobiilimaksujärjestelmä tulee haastamaan ainakin pikasiirto.fi palvelun.

Jäjestelmä on tietenkin ihan hyvä tietyissä tilanteissa, mutta sitoo puhelimen vielä enemmän henkilökohtaisemmaksi.

Minä en ainakaan toistaiseksi näe tätä maksuvaihtoehtona itselläni, en odota tätä mobiilimaksujärjestelmää, kuin kuuta nousevaa.

Kuinka uskaltaisin sitten lainata omaa puhelinta kenellekkään? Tai pitää sitä kotona pöydällä ilman, ettei siinä olisi pin-koodia kysyvää toiminto päällä.

Jään seuraamaan, mitä tämä tuo tullessaan ja miten tietoturva-asiat otetaan huomioon. Lähinnä minkälaisia sovelluksia eri toimijat tuottavat tämän uuden ja hienon mobiilimaksujärjestelmän käyttöön.

Eri toimijoilla on mahdollisuus liittyä tähän järjestelmään, kun näin katsovat aiheelliseksi. Mobiilimaksujärjestelmä tulee olemaan avoin järjestelmä, eli ei ole sidottu tiettyyn toimijaan.

Tämä avoimuus perustuu Maksupalveludirektiivin (PSD2)

”Komissio antoi heinäkuussa 2013 ehdotuksen maksupalveludirektiivin muuttamiseksi (ns. toinen maksupalveludirektiivi). Ehdotuksessa täsmennetään joitakin voimassaolevan direktiivin osia ja laajennetaan sitä koskemaan mm. kolmansiin maihin lähteviä ja sieltä saapuvia maksuja. Ehdotuksen mukaan toimiminen nk. kolmantena osapuolena maksupalveluketjussa vaatisi jatkossa maksulaitostoimilupaa. Kyse on pääasiassa kuluttajien e-kaupankäynnissä tekemien maksutapahtumien käsittelemistä reaaliaikaisesti hyödyntämällä tavanomaisia pankkien maksupalveluratkaisuja. Maksulaitoksille säädettäisiin liittymismahdollisuus pankkijärjestelmiin. Uuden, ulkopuolisen osapuolen tuominen pankkien maksujärjestelmiin voi muuttaa merkittävästikin internetissä toimivaa maksujenvälitysliiketoimintaa. Asiakkaansuojaa ehdotetaan parannettavaksi tiukentamalla sääntelyä verkkopankkien turvallisuusratkaisuista ja verkkopankkimaksuja hyödyntävien kolmansien osapuolten palveluista. Kauppiaiden veloittamille maksutapalisille asetettaisiin enimmäisrajoitukset. Kuluttajien omavastuurajaa ehdotetaan korotettavaksi ja suoraveloituksia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Direktiivi tulee toimeenpanna 13.1.2018 mennessä.”

Lähteet:

http://yle.fi/uutiset/3-9295708
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/pelitvehkeet/suomalaispankkien-omistama-automatia-tuo-markkinoille-avoimen
http://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/accenture/uusi-maksupalveludirektiivi-psd2-mullistaa-pankkialaa-6551522
http://vm.fi/maksujarjestelmat

Yksityisten välisten kauppojen riita-asiat ja kuluttajasuoja


Monta kertaa on näkynyt kirjoituksia, jossa kysellään kirpputoriostosten kuluttajasuojasta.

Huuto.net tai tori.fi sivustolla voi myös myydä yritykset, heitä koskee kuluttajansuojalaki. Yksityinen myyjän ja ostajan välisessä kaupassa ei sovelletta kuluttajansuojalakia, vaan kauppalakia.

Se, kumpaa lakia sovelletaan, menee helposti sekaisin ihmisillä.

Jos myynnissä on tuote ja se myydään siinä kunnossa, kun se on kuvissa ja käytettynä. Ei ostaja voi kuvitella saavansa täysin uutta, joka olisi kaupan paketissa. Rehellinen myyjä kertoo, jos tuotteessa on jotain huomautettavaa, eli virheet ja viat.

Jos tuotteessa on virhe, myyjälle on annattava mahdollisuus korjata virhe, vaihtaa virheettömään tuotteeseen, antaa hinnanalennus tai purkaa kauppa.

Ostajalla on velvollisuus tarkistaa tuote paikanpäällä. Jos ei tarkista paikanpäällä on ostajan reklamoitava myyjää havaitsemastaan virheestä tai viasta, kohtuullisen ajan kuluessa.

Kotiin päästyä on hyvä tarkistaa, jos ei pysty tarkistamaan paikanpäällä tuotetta. Jos ostaja ei tarkista tuotetta myyjän kehoituksesta huolimatta, on reklamaation tekeminen hankalampi asia.

Suoria lainauksia kilpailu- ja kuluttajaviraston sivulta:

Virhe:

Myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa vaikuttaneet kauppaan.
Myyjä jättää ilmoittamatta tiedossa olevasta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä seikasta, ja laiminlyönti on voinut vaikuttaa kauppaan.
Tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perustellusti aihetta edellyttää.

Yksityinen myyjä:

”Jos käytetty tavara on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat pitkälti kuluttajansuojalakia vastaavia. ”

Ostajan velvollisuus:

”Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ostajan velvollisuudet ovat suuremmat kuin kuluttajakaupassa.”

Erimielisyyksien ratkaisu:

”Koska kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun.

Ostajan kannattaa tehdä virheestä ensin valitus myyjälle.

Jos valitus ei johda tulokseen, ostaja voi viedä asian käräjäoikeuteen.”

Kauppapaikka:

”Tavara katsotaan ostetuksi yksityishenkilöltä myös silloin, kun se on ostettu yrityksen ylläpitämältä kauppapaikalta, jossa selkeästi ilmenee kaupan tapahtuvan yksityishenkilöiden kesken.

Tällaisia kauppapaikkoja ovat esimerkiksi itsepalvelukirpputorit, myynti-ilmoituksia tarjoavat verkkokirpputorit ja verkkohuutokaupat.”

Jos erimielisyyden ratkaisussa ei päästä sopuun, ratkaisu on haettava viimekädessä oikeudesta. Aina sovittelu on myös mahdollista, joten ei sitä kannata jättää väliin, jos on pienikin mahdollisuus päästä sopuun.

Tulee varmasti halvemmaksi, kun oikeudessa asian käsitteleminen. Koskaan ei voi olla ennakkoon täysin varma, minkälaisen kannan käräjäoikeus ottaa asiaan.

Aina voidaan antaa hinnanalennusta tai muu hyvitys, mutta jos kaupanpurkuun päädytään, voi myyjä vaatia tuotteen takaisin ja ostajalla on velvolisuus toimittaa se myyjälle.

Tuotteen täytyy olla kaupanpurussa siinä kunnossa, kun se on ollut kauppaa tehdessä. Jos näin ei ole on myyjällä oikeus vaatia hyvitystä siitä.

Tässä on otteita kauppalaista, tämän sivun alalaidassa on linkki kauppalakiin.

Kauppalain 4. luku on Tavaran ominaisuudet

Sopimuksenmukaisuus
17 § Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muusta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin;

3) vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; sekä

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.

Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1 tai 2 momentissa säädetään, siinä on virhe.

Tiedot tavarasta
18 § Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Sellaisena kuin se on -ehto
19 § Jos tavara on myyty ”sellaisena kuin se on” tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Kun käytetty tavara on myyty huutokaupalla, se katsotaan myydyksi ”sellaisena kuin se on”. Sovellettaessa 1 momentin 3 kohdan säännöstä on tällöin otettava huomioon huutokaupan aloitushinta.

Tavaran tarkastus ennen kauppaa
20 § Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös, kun ostajalla on ennen kaupantekoa ollut tilaisuus tarkastaa tavaraa koskeva näyte ja virhe koskee ominaisuutta, joka olisi ilmennyt näytteestä.

Virheellisyyden määräävä ajankohta
21 § Tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos huononeminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta. Sama on voimassa, jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen sitoumuksen ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan ja huononeminen koskee sitoumuksen piiriin kuuluvaa ominaisuutta.

Kauppalain 6. luku on tavaran virheen seuraamukset

Ostajan oikeudet
30 § Jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostaja saa tämän luvun säännösten mukaisesti vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Hän saa myös 42 §:n mukaisesti pidättyä kauppahinnan maksamisesta.
Tavaran tarkastus luovutuksen jälkeen
31 § Kun tavara on luovutettu, ostajan on tarkastettava se hyvän tavan mukaisesti niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

Jos käy ilmi, että tavara tullaan kuljettamaan luovutuspaikkakunnalta, ostaja saa lykätä tarkastusta, kunnes tavara on tullut perille.

Jos ostaja tavaran ollessa matkalla määrää sille uuden määräpaikan tai lähettää tavaran edelleen ilman, että hänellä on kohtuullista tilaisuutta sen tarkastamiseen, ja jos myyjä kaupantekohetkellä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tavaran määräpaikka mahdollisesti muuttuu tai että tavara mahdollisesti lähetetään edelleen, ostaja saa lykätä tavaran tarkastusta, kunnes se on tullut perille uudelle määräpaikkakunnalle.

Reklamaatio
32 § Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita (reklamaatio).
33 § Ostaja saa 31 ja 32 §:n säännösten estämättä vedota tavaran virheeseen, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.
Virheen korjaaminen ja uusi toimitus
34 §

Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia, jos virhe voidaan korjata ilman, että myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Myyjä saa virheen korjaamisen sijasta 36 §:n mukaisesti uusia toimituksen.

Ostajalla on oikeus vaatia uutta toimitusta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Ostajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos on olemassa 23 §:ssä tarkoitettu este tai epäsuhde. Ostajalla ei myöskään ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos kaupan kohteena on tavara, joka oli olemassa kaupantekohetkellä ja jota, ottaen huomioon tavaran ominaisuudet sekä sen mitä sopijapuolten on oletettava edellyttäneen, ei voida korvata muulla tavaralla.

Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhe, ostajalla on oikeus saada korvaus virheen korjaamisen edellyttämistä kohtuullisista kustannuksista.

35 § Ostaja ei saa vaatia virheen korjaamista tai uutta toimitusta, ellei hän ilmoita vaatimuksestaan myyjälle samalla kun hän reklamoi tai kohtuullisessa ajassa sen jälkeen. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.
36 § Vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai uutta toimitusta, myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata virheen tai uusia toimituksen, jos se on mahdollista aiheuttamatta ostajalle olennaista haittaa ja ilman vaaraa siitä, ettei ostaja saa myyjältä korvausta hänelle aiheutuvista kustannuksista.

Myyjä ei saa vedota siihen, että hänelle ei ole annettu tilaisuutta 1 momentissa tarkoitettuun virheen korjaamiseen tai uuteen toimitukseen, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta.

Hinnanalennus ja kaupan purku
37 §

Jollei virheen korjaaminen tai uusi toimitus tule kysymykseen taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta, ostaja saa vaatia 38 §:n mukaisesti laskettavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan 39 §:n mukaisesti.

Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta hinnanalennukseen, kun tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta.

38 § Ostajan vaatiessa hinnanalennusta se lasketaan niin, että alennetun ja sopimuksen mukaisen hinnan välinen suhde vastaa virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon välistä suhdetta luovutusajankohtana.
39 § Ostaja saa virheen vuoksi purkaa kaupan, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

Ostaja ei saa virheen vuoksi purkaa kauppaa, ellei hän ilmoita purkamisesta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, taikka sen ajan päättymisestä, joka myyjällä saattaa 37 §:n mukaan olla käytettävissään virheen korjaamista tai uutta toimitusta varten. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvo

Vahingonkorvaus
40 § Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, että virheettömän tavaran luovuttamiselle on ollut 27 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu este. Jos virheettömän tavaran luovuttamiselle on este, on 28 §:n säännöksiä myyjän velvollisuudesta ilmoittaa sopimuksen täyttämistä kohdanneesta esteestä sovellettava vastaavasti.

Tämän pykälän 1 momentin mukaan ei korvata sellaista välillistä vahinkoa, jota tarkoitetaan 67 §:ssä.

Ostajalla on aina oikeus korvaukseen, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta myyjän puolella tai jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Kauppalain 12. luku on Yhteisiä säännöksiä kaupan purusta ja uudesta toimituksesta

Purun ja uuden toimituksen vaikutukset
64 § Jos kauppa puretaan, lakkaavat myyjän velvollisuus luovuttaa tavaran hallinta sekä ostajan velvollisuus maksaa kauppahinta ja myötävaikuttaa kauppaan.

Sikäli kuin sopimus on täytetty, kumpikin sopijapuoli saa vaatia, että vastapuoli palauttaa sen, mitä hän on vastaanottanut. Sopijapuoli saa tällöin pidättyä täyttämästä omaa palautusvelvollisuuttaan, kunnes vastapuoli täyttää oman vastaavan velvollisuutensa sekä maksaa vahingonkorvauksen ja koron, jonka tämä on velvollinen suorittamaan, tai asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden maksamisesta.

Jos myyjän on määrä uusia toimitus, ostaja saa olla palauttamatta vastaanottamaansa tavaraa, kunnes uusi toimitus tapahtuu.

65 §

Jos kauppa puretaan, ostajan on luovutettava myyjälle tavarasta saamansa tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, mikäli hänellä on ollut tavarasta muuta hyötyä.

Jos myyjän on maksettava kauppahinta takaisin, hänen on maksettava sille korkolain (633/82) 3 §:n 2 momentin mukaisesti korkoa siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Kaupan purkua ja uutta toimitusta koskevan oikeuden menettäminen
66 § Ostaja saa purkaa kaupan tai vaatia uutta toimitusta vain, jos hän voi palauttaa tavaran olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä.

Ostaja ei kuitenkaan menetä purkuoikeuttaan eikä oikeuttaan vaatia uutta toimitusta, jos:

1) tavara on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt omien ominaisuuksiensa tai muun sellaisen seikan vuoksi, joka ei johdu ostajasta;

2) tavara on tuhoutunut, huonontunut tai vähentynyt sellaisen toimenpiteen vuoksi, joka on ollut välttämätön tavaran virheettömyyden tarkastamiseksi;

3) tavara on kokonaan tai osittain myyty edelleen tavanomaisessa järjestyksessä taikka ostaja on käyttänyt sitä edellytettyyn tarkoitukseen ennen kuin hän havaitsi sen virheen, jonka perusteella hän haluaa purkaa kaupan tai vaatia uutta toimitusta, ja ennen kuin hänen olisi pitänytkään sitä havaita; tai

4) kauppa puretaan oikeudellisen virheen vuoksi ja ostaja on lain mukaan menettänyt tavaran tai luopunut siitä.

Ostaja ei myöskään menetä purkuoikeuttaan eikä oikeuttaan vaatia uutta toimitusta, jos hän korvaa myyjälle tavaran huonontumisesta tai vähentymisestä johtuneen arvonalennuksen.

Kauppalain 13. luku on Vahingonkorvauksen määrä

Välitön ja välillinen vahinko
67 § Sopimusrikkomuksen vuoksi suoritettava vahingonkorvaus käsittää korvauksen kuluista, hinnanerosta, saamatta jääneestä voitosta sekä muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka sopimusrikkomuksesta on aiheutunut.

Välillisenä vahinkona pidetään:

1) vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä;

2) muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää tarkoitetulla tavalla;

3) voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein;

4) vahinkoa, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta; sekä

5) muuta saman kaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Välillisenä vahinkona ei kuitenkaan pidetä sellaista vahinkoa, joka vahingon kärsineelle sopijapuolelle on aiheutunut muun kuin 2 momentissa tarkoitetun vahingon rajoittamisesta.

Hinnanero
68 §

Jos kauppa on purettu ja ostaja on tehnyt kateoston tai myyjä myynyt tavaran uudelleen ja toimenpide on suoritettu huolella sekä kohtuullisessa ajassa kaupan purkamisesta, hinnanero lasketaan sopimuksen mukaisen hinnan ja kateostossa tai -myynnissä maksetun hinnan perusteella.

69 § Jos kauppa on purettu eikä 68 §:n mukaista kateostoa tai -myyntiä ole tehty ja jos sopimuksessa tarkoitetulle tavaralle on olemassa käypä hinta, hinnanero lasketaan sopimuksen mukaisen hinnan ja purkuajankohdan mukaisen käyvän hinnan perusteella.

Käypä hinta määräytyy sen mukaan, mikä on sellaisen tavaran hintataso sillä paikkakunnalla, missä tavaran luovutuksen olisi pitänyt tapahtua.

Vahingon rajoittaminen ja vahingonkorvauksen alentaminen
70 § Vahinkoa kärsivän sopijapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon vahingonkorvausvelvollisen sopijapuolen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Kirjoituksessa käytetyt lähteet:

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/tavaran-vika-tai-puute/kaytetyn-tavaran-virhe/
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/tavaran-vika-tai-puute/korjaaminen/
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/tavaran-vika-tai-puute/hinnanalennus-ja-kaupan-purku/
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/tavaran-vika-tai-puute/vahingonkorvaus/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870355#L9

Kaikkien sekoittaminen pieleen menneeseen kauppaan


Olen tässä nyt aika monessa ryhmässä, missä olen mukana Facebookissa syksyn aikana törmännyt julkaisuihin, jotka mielestäni voisivat täyttää kunnianloukkausmääritelmän tai sen kirjoittaja saattaisi syyllistyä mustamaalaamiseen.

Usein näissä kirjoituksissa on kysymys kahden ihmisen eriävästä näkemyksestä tai siitä, että ostaja ei ole saanut ostamaansa tuotetta.

Tuotteen perään kysellään julkisesti. Tietenkin tuotteen perään pitää kysellä, nyt ei ole siitä kysymys.

Kysymys on siitä, että joskus tämän henkilö, josta kirjoitetaan, ei edes kuulu kyseiseen ryhmään, missä tuotteen perään kysellään. Lisäksi saattaa olla, että kyseisessä ryhmässä ei ole edes myyty kyseistä tuotetta. Toinen vaihtoehto on, kun ostamaani tuotetta ei kuulu ja en saa asiaani muuten hoidettua myyjän kanssa, laitan viestiä kaikille, jotka löydän hänen Facebook-tililtä.

Katson siis oikeudekseni laitaa myyjän sukulaiselle tai ystäville tiedon meidän välisestä erimielisyydestä. Tai teen asiasta julkaisun johonkin ryhmään, vielä siten, että tuotteen myyjän nimi tulee ilmi tai on tunnistettavissa.

Rikosilmoitusta en ole tehnyt tai tee, koska mielestäni poliisilla on muutakin tekemistä.

Tätä en itse ole koskaan ymmärtänyt. Miksi laitaa viestiä täysin ulkopuoliselle? Miksi en vaan voi tehdä rikosilmoitusta?

Kysyin asiaa teoriassa nettipoliisilta, että jos ottaisin yhteyttä myyjän sukulaiseen.

Hänen vastaus oli, miksi? Ei kai se suvulle kuulu tai ole heidän vikansa?

Jos sotken asiaan sukulaisia saatan syyllistyä kunnianloukkaukseen tai mustamaalaamiseen.

Olen samaa mieltä. Ei asioiden selvittämiseen tarvita koko sukua.

En tiedä sinusta, mutta minä itse jätä väliin sukulaisille viestien lähettämisen. Tekisin rikosilmoituksen ja antaisin poliisille työrauhan.

Toimintatapa on seuravanlainen:

Ota yhteyttä poliisiin ja kysy neuvoja, jos tarvitset (ota yhteys omasi alueen poliisiin)
Tee rikosilmoitus
Anna poliisi tutkita rauha

Poliisi on suomessa ainoa viranomainen, joka voi tutkia rikoksia.

Muista, ennen tuomiota on tekijä vasta epäilty ja syytön.

Mikä meitä ihmisiä vaivaa, emmekö voi hoitaa asioita siten, ettei siihen sekoiteta koko sukua tai jonkin ison ryhmän jäseniä. Pitääkö kaikki asiat puida julkisesti.

Kopiotuotteen myyminen ja ostaminen


Olen tässä tämän kuukauden aikana seuranut yhtä myyjää huuto.netin palvelussa.

Kyseinen myyjä myy tuikkua, joka ei ole Iittalan tuotantoa ja hänelle olikin laitettu viestiä, että aidossa Kivi kynttilälyhdyssä lukee aina Marimekko. Tämä hänen myymänsä oli selkeästi eri kokoinen ja näköinen.

Silti hän myi tuikkua siten, että ilmoitukseen oli laitettu Iittala(?) kivi tuikku. Sinänsä ihailtavaa päättäväisyyttä ja rohkeutta myyjältä.

Aito kivi kynttilälyhty on joko 6 cm tai 8 cm korkea, tämä myynnissä oleva tuikku oli alle 4 cm.

Myyjää ei haitanut kokoero. Myyjä selkeästi pesi kätensä sillä, että ei väittänyt sen olevan aito.

Myyjä unhoti vaan mielestäni sen asia, että Iittalan kivi kynttilälyhty on niin tunnettu tuote, että sillä on tuotemerkkin suoja.

Aito tai ei, harhaan johtava ilmoitus kuitenkin oli.

Sama ongelma on Mariskooleissa, joka on tuotenimisuojattu.

Joten Mariskoolin näköisistä tuotteista saisi käyttää esim. lasimalja nimitystä.

Esittelen kuvissa tuotteita, jotka eivät ole Iittalan tuotantoa.

Kuvissa on oma tuikku, joka on tullut meille monta vuotta sitten. Ei ole samantyylinen, josta kirjoitan tuossa edellä. Toinen kuva on mielestäni hyvä esimerkki, jota näkee todella paljon kirpputoreilla.

2016-09-27-17-00-03 2016-09-27-17-00-20
Ei aito sivusta Ei aidon pohja
2016-09-27-16-16-40 2016-09-27-16-16-34
Ei aito mariskooli Ei aidon mariskooli hinnoittelua
Ei aito
Tämä ei aidon saisit 14 eurolla

Monesti näkee myynnissä ei aitoja. Asiasta tietämätön ostaja siten luulee ostavansa aidon suomalaisen tuoteen.

Myyjä tekee sen tahalteen tai tahattomasti. Joskus myyjä ei tiedä, että myynnissä oleva tuote ei ole aito.

Tuoteväärennösten myynti on kielletty. Myyt sitten tietoisesti tai tahattomasti.

Minun puolesta jokainen voi ostaa, jos haluaa kopiotuotteen. On olemassa niitäkin, jotka keräävät näitä ei aitoja.

Usein nämä kopiot ovat olleet myynnissä esim. Tiimarissa, EuropeHouse tai vastaavissa ns. halpatuote kaupoissa ihan muutamalla eurolla.

Joskus näkee näitä myynnissä siten, että hinta on yli 10 kertaa sen, mitä se on ollut uutena kaupassa.

Myyjän kannattaa tuoda selkeästi ilmi, että tuote ei ole aito.

Tässä on linkki tullin tiedotteeseen.

http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/lehdistotiedotteet/0000_tiedotteet/tiedote_20110608_1/

Anttilan konkurssi etenee….


Jos jäit ilman rahoja ja haluat ainakin yrittää saada rahat takaisin Anttilan konkurssissa, nyt pikaisesti yhteyttä konkurssipesän hoitajaan.

Laita tiedot, mistä ilmenee paljonko konkurssipesällä on velkaa sinulle. Tietenkin omat yhteystiedot myös. Uskoisin, että pesänhoitaja neuvoo sinua tarvittaessa.

Virallisessa lehdessä 14.10.2016 on seuraavanlaiset ilmoitukset:

Velkojankokous

Helsingistä olevan Anttila Oy:n (Y-tunnus 0576687-3) konkurssipesän velkojat ja velallisyhtiön edustaja kutsutaan velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 28. lokakuuta 2016 klo 10.00 alkaen Tapahtumatalo Bankin toimitiloissa osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta, suoritetuista toimenpiteistä ja suoritetuista realisoinneista.

2. Päätetään konkurssipesään kuuluvan omaisuuden rahaksimuutosta ja jo suoritettujen toimien ja realisointien hyväksymisestä.

3. Päätetään velkojatoimikunnan asettamisesta ja kokoonpanosta.

4. Päätetään erityistarkastuksen toimittamisesta.

5. Päätetään konkurssipesän tilintarkastajan valinnasta.

6. Päätetään mahdollisista oikeudenkäynneistä.

7. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja sen määräytymisperusteesta.

8. Käsitellään muut asiat.

Konkurssipesän pienvelkojille eli velkojille, joiden saatava on alle 3 000 euroa, ei tulla jatkossa toimittamaan velkojainkokouskutsuja, ellei velkoja etukäteen ilmoita konkurssihallinnolle haluavansa osallistua jatkossakin konkurssipesän päätöksentekoon.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 21.10.2016 mennessä sähköpostitse: anttila@krogerus.com. Ilmoittautumatta jättäminen ei ole esteenä kokoukseen osallistumiselle.

Velkojainkokouksessa käsiteltävien asioiden kirjallinen asiakirja-aineisto on saatavilla velkojainkokouksessa.

Kokousmateriaali toimitetaan kokoukseen osallistuville myös erikseen pyydettäessä etukäteen sähköpostitse. Kokousmateriaalipyyntö pyydetään esittämään ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 12. lokakuuta 2016
Mikko Tiilikka
asianajaja, Espoo
Anttila Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja

Konkurssivalvota

Alla mainitun velallisen konkurssissa toimitetaan konkurssivalvonta. Saadakseen konkurssipesän varoista suorituksen (jako-osuus) velkojan on valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä. Valvontapäivän jälkeen velkoja voi ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään. Valvontakirjelmässä on ilmoitettava: Saatavan pääoma, pääomalle kertynyt korko konkurssin alkamiseen asti, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta vaadittava korko sekä viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset tai, jos saatavan määrää tai enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen; saatavan peruste riittävästi yksilöitynä; koron peruste riittävästi yksilöitynä sekä aika, jolta korkoa vaaditaan; vaaditaanko saatavalle etuoikeutta ja se, mihin vaatimus perustuu; tiedot panttioikeuden perustamisesta ja sisällöstä, jos velkojalla on velallisen omaisuutta saatavansa panttina. Velkojan, joka haluaa suorituksen saatavansa panttina olevasta velallisen omaisuudesta, on ilmoitettava pesänhoitajalle valvontakirjelmään sisällytettävät tiedot saatavastaan ja panttioikeudestaan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään valvontapäivänä tai sitä aikaisemmin niin kuin konkurssilain 12 luvun 9 §:ssä säädetään; velkojan nimi ja yhteystiedot sekä henkilö tai yksikkö, jolle konkurssivalvontaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa. Velkojan on täsmällisesti yksilöitävä pesänhoitajalle se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon velkoja vetoaa ja se, mistä asiakirjat ovat saatavissa, jollei niitä toimiteta pesänhoitajalle. Velalliset, joiden kohdalla on merkki (S), ovat olleet yrityksen saneerausmenettelyn kohteena ja konkurssi on alkanut ennen saneerausohjelman päättymistä tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun menettely on ilman saneerausohjelman vahvistamista lakannut.

Saneerausmenettelyn kestäessä syntyneet velat ovat näissä konkursseissa yrityksen saneerauksesta annetun lain 32 §:n 2 momentin mukaisesti etuoikeutettuja.

Muut päivämäärät: 1) Konkurssin alkamispäivä, 2) Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä, 3) Yrityksen saneerausmenettelyn alkamispäivä, 4) Yrityksen saneerausmenettelyn lakkaamispäivä, 5) Julkisselvitykseen siirtyminen

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Velallinen, kotipaikka, henkilö- tai Y-tunnus, aikaisempi nimi ja kotipaikka Valvontapäivä/ Muut päivämäärät Tuomioistuin
Diaarinumero
Pesänhoitaja
Anttila Oy, Helsinki,
0576687-3
7.12.2016
1) 19.7.2016
2) 7.4.2017
3) –
4) –
5) –
Helsingin käräjäoikeus
K 16/28979
Tiilikka, Mikko, asianajaja, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki puh. 029 000 6200 fax 029 000 6201 s-posti: valvonnat.anttila@krogerus.com

Lisäys 18.10.2016

Tässä on Iltalehden uutinen asiasta. Minusta kannattaisi silti laittaa tiedot, saisi edes pienen osan takaisin rahoista, vaikka ei se korvaa sitä menetettyä summa tai mielipahaa.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016101522455050_uu.shtml

Uusi tapa myydä ja ostaa tuotteita, vähänkäytetty verkkokauppapaikka


Viime viikonloppuna luin mielenkiintoisen uutisen käytetyn tavaran myymisiestä, uutinen oli Aamulehti 9.10.2016 lehdessä, sivuilla 8 ja 10 – 11.

Jutussa mainittiin, että Tori.fi on markkinajohtaja. Samalla kerrottiin Facebook-kirpputoriryhmien toiminnasta, ne ovat tietenkin oma juttunsa, koska ne toimivat vapaaehtoisvoimin. Jutussa esiteltiin tietenkin myös live kirpputorit. Todettiin, että eivät ne live kirpputorit ole kuolleet. Jutussa mainittiin, että live kirpputorit ovat jonkin verran lisänneet jopa suosiota.

Ei ole ihme, sillä kyllä Facebook-kirpputorit ovat menneet ihan uskomattomaksi päänaukomiseksi.

Jos ei muusta saada riitaa, niin siitä saadaan, että toinen on ottanut kuvan toisen mielestä väärin tai ei ilmoita selkeästi hintaa. Hinta on väärä. Pitäisi saada kyseinen tuote, vaikka eurolla. Kaupasta kuulemma saa halvemmalla. Jos kaupasta saa halvemmalla, miksi sitten et ole jo lujaa ostamassa sitä sieltä kaupasta?

Näitä olen nähnyt usein Facebook-kirpputorilla.

Olenkin itse lähes kokonaan siirtynyt toisiin foorumeihin myymään omiani pois.

Voin kertoa, oma hyvinvointi on tullut takaisin, ei tarvitse lukea toisen päänaukomista siitä, että kuinka kehtaan pyytää jotain hinta. Kuinka kehtaan vaatia toimituskuluja, jos toimitus tapahtuu postin kautta.

Minä en ole suostunut lähettämään R-kioskin paketilla. Siihen on yksinkertainen syy, minulla on 200 m matka postiin ja yli 4 km matka lähimmälle R-kioskille. Jokainen ymmärtää varmasti, kumpaa palvelua käytän.

Luonnollisesti postia.

Toinen syy on, että R-kioskin paketeissa ei saisi lähtettää särkyvää. Sama on matkahuollon paketien kanssa. Postilla on lisäpalvelu särkyvälle, tämä luonnollisesti maksaa.

Tässä on Aamulehden painetusta jutusta otettuja poimintoja (Aamulehti 9.10.2016, sivut 10 – 11)

kirpputorin_suosio hyvan_kaupan_vinkit
Kirpputorien suosio Hyvät vinkit kirpputorille
riita_tuotteesta
Riitojen ratkaisuun ohjeet

Vähänkäytetty verkkokauppapaikka on uusi tuttavuus minullekin.

Tässä on linkki heidän www-sivuille http://vahankaytetty.fi/. Suosittelen jokaiselle, että lukee huolella heidän ohjeet, että ei tule ns. yllätyksiä.

Omaa käyttökokemusta ei ole, mutta mielenkiintoinen vaihtoehto esim. Tori.fi tai Huuto.net toiminnalle.

Tässä on yksityisen myyjän ja ostajan välissä yritys, tämä yritys toimii välittäjänä myyjän ja ostajan välillä.

Jos oikein ymmärsin, myyjänä toimitan tuotteen heille ja he tarkistavat tuotteen kuvauksen ja muut asiat oikeaksi.

Ostajana ostan tuotteen ja saan sen. Jos ei jokin ole niin kuinka pitäisi, voin palauttaa tuotteen. Yritystä koskee kauppalaki ja heidän sivuilla on, että ostajalla on 14 pv palautusoikeus.

Ihan hyvä liikeidea, täytyy varmaan jossain vaiheessa kokeilla.

Katselin tässä muutama päivä sitten, että vielä ei ollut tullut sellaisia tuotteita tullut myyntiin, jotka kiinnostaisi minua.

Facebook kirpputori ryhmä ja petos


Olen varmaan monta kertaa kirjoittanut netissä tapahtuvista olemattoman tavaran myynnistä.

Nyt on sitten eilen, eli 3.10.2016 taas kirjoitettu yhdessä iltapäivälehdessä http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001420703.html tästä ongelmasta.

Moni on herännyt Torin suhteen, mutta ostaa tai ilmoittaa käyttävänsä Facebookin kirpputori ryhmiä.

Nykyään nämä taparikolliset käyttävät jopa surutta omaa nimeään ja profiilia. Kun ei ole mitään menetettävää, tehdään sitten omalla nimellä.

Tiedän muutaman, jotka ovat tehtailleet omalla nimellä nettipetoksia jo yli 5 vuotta ja aina heidän uhreja tulee lisää. Miksi on näin?

Yhtä oikeaa vastausta ei ole, mutta yksi vastaus on tämä.

Lehdistö ei julkaise näiden taparikollisten nimiä ja heidän tuomio on usein vain päiväsakkoja. Jos ei ole tuloja on se 6 euroa per päivä ja usein näitä päiväsakkoja on 30 päivää. Jokainen voi laskea päiväsakon määrän, rahallisesti se on 180 euroa.

Tehdään 1 000 euron petos, saan korvausvaateeksi tuon 1 000 euroa + korot, lisäksi oikeuden määräämät sakot, jotka voi olla 180 euron sakko.

Korvauksia ei tietenkään voi maksaa. Ulosottokaan ei saa mitään, kun suojaosuuden ylittäviä tuloja ei ole. Joten, kun maksaa sakon, niin puhdasta tuloahan on silloin 820 euroa tilille. Tämä summa on monelle enemmän, kun työtä rehellisesti tekevän palkka.

Joten kannattaa olla tarkkana myös Facebook kirpputorilla.

Samat kujeet jatkuu


Kuten kesäkuussa taisin jo kertoa, että odotan mielenkiinnolla kesää ja sitä, että koska tämä olemattomien tavaroiden myyjä tekee uuden kuprun.

Nyt olen saanut tietää, että tulihan se tänäkin vuonna.

Nyt vaan ei tehty omalla nimellä suoraan, vaan oli luotu Facebookiin profiili, joka oli hänen tekemä. Esiinnyttiin toisena henkilönä ja vielä siten, että ei olisi ollut helppo tunnistaa. Asuin paikaksi oli laitettu pohjanmaan maakunnan kaupunki, vaikka todellisuudessa hän asui pohjoisessa.

Mistä tiedän, että on juuri hän.

Nordeassa pankki muuttaa tilinomistajan nimen oikeaksi, vaikka laitat tilinsaajaksi Aku Ankan. Ostaja oli maksanut ostoksen Nordean tilille ja laittanut tämän keksityn henkilön nimen. Tämä vaatii, että ostajalla ja myyjällä on sama pankki ymmärtääkseni. Kun myöhemmin oli katsonut tiliotetta, olikin yllätys ollut valmis, tämän olemattoman tavaran myyjän nimi oli saajana.

Mitä tästä voi muuta todeta, että vuonna 2013 aloitettu olemattomien tavaroiden myynti jatkuu. Samoin jatkuu hänen erittäin uhkaava kirjoittelu ja uhkailu toisia kohtaan (milloin on luvattu tulla kylään ja milloin on uhattu rikosilmoituksella).

Kaikkein raadollisinta tässä on se, että oma profiili julistaa edelleen herran sanaa. Aina ei kannata luottaa edes tuohon Facebook profiiliin.

Nyt täytyy todeta, että onnea sinulle joka myyt olemattomia tavaroita. Taas osoitit, että et pysty lopettamaan näköjään koskaan tätä touhua.

Tiedoksi myös kaikille lukijoille, minä pidän huolen, että tämä tapa olemattomien tavaroiden myyjä maksaa, vaikka kansaneläkkeestään ne korvaukset minulle.

Kun teet rikoksen ja sinut tuomitaan vahingonkorvauksiin, ei se velka vanhene ihan samalla tavalla, kun jotkut velat. Tämä velka täytyy tietyn väliajoin uusia ulosottoon, mutta myös sen vanhenemisen voi myös katkaista sillä, että hakee käräjäoikeudelta ennen vanhenemista uusintaa. Onhan tämä tekijä silloin vielä velkaa sinulle.

Tämä olemattoman tavaran myyjä ei todellakaan ole teini, joten minulla on aikaa odottaa rahoja, onhan ne kasvamassa ulosotossa myös korkoa.

Verkko-ostoksen tullaus


Tänään se tuli, elämäni ensimmäinen tulliselvityspyyntö kirje postista.

Nyt tilauksen kohde ei ollut suomalainen lasiteollisuus, mutta samalla tavallahan se selvitys tehdään on sitten tilattu mitä tahansa sieltä ulkomailta.

Selvityksen voi tietenkin tehdä itse tullin nettitullauspalvelun kautta www.tulli.fi on osoite. Toinen vaihtoehto on valtuuttaa Posti Oy tulliselvittämään lähetys.

Minä valitsin tuon itse tekemisen, eli www.tulli.fi sivuston. Ennen selvityksen aloittamista suosittelen tekemään seuraavat asiat:

Tee tilauksen sähköpostista pdf -muotinen asiakirja, vaikka leikkaa – liitä toiminnolla tekstinkäsittelyyn ja tallenna
Ota verkkopankista kuitti, mitä olet maksanut tuotteesta, tee tästäkin jpg -muotoinen kuva. Tätä tiedostomuotoa tulli pystyy käsitteleen (on toki muitakin tiedosto muotoja)
Ota tilauksen vahtistus vielä näkyviin tai tulosta paperille, siitä löydät tietoja, joita tarvitset, kun teet varsinaista tulliselvitystä
Selvitää paketin paino
Selvitä paketin lähtömaa seurannan avulla
Ota verkkopankkitunnukset esiin

Kun olet tehnyt nämä voit aloittaa tietojen tulliselvityksen tekemisen. Varaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Keneltä paketti on tulossa, yritys vai yksityinen henkilö
Kenelle paketti on tulossa
Mistä maasta paketti on tulossa
Missä maassa tuote on valmistettu
Mitä pakettisisältää, siellä on valmiita tuotekoodeja (jos et löydä tuotekoodia, niin soita heidän palvelunumeroon), ja tuotteen nimi
Hinta ja verokanta. Tässä kohtaa eritellään myös toimituskulut ja mahdollisesti valuutta
Lataa liitetiedostot, verkkopankin kuitti ja tilausvahvistus
Kun olet vastanut kaikkiin tuotetta ja hintaa kohdistuviin kysymyksiin, tarkista tiedot, ennen kun hyväksyt
Kun olet hyväksynyt tiedot, saat maksunkuitin, jossa on eräpäivä
Maksun voit suorittaa heti omassa verkkopankissa
Saat myös sähköpostia tullilta, kyseisen linkin kautta voit katsoa tietoja (tarvitsee tunnistatumisen)
Kun olet maksanut tullimaksun, paketti vapautuu postille.

Tulliselvityksen tekemisessä on sinun annettava oikeat tiedot. Päätös tehdään sinun antamilla tiedoilla, automaattisesti. Käsittelijänä on nettituonti.

Saat samantien tiedon, paljonko pitää maksaa tullia ja veroja tästä tuotteesta.

Tietenkin, jos koet, että päätös on virheellinen voit hakea oikaisua, tullin ohje on seuraavanlainen:

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua Tullilta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajassa Tullille ensisijaisesti osoitteeseen: Tulli/oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 HELSINKI. Käyntiosoite (kirjaamo): Opastinsilta 12, 00520 HELSINKI.

Sen voi myös jättää jokaiseen tullitoimipaikkaan. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postitse lähetetyn oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen tullitoimipaikan aukioloajan päättymistä. Tullitoimipaikan aukioloaika päättyy kello 16.15.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdan päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja

Anttilan tavaratalon konkurssi 19.7.2016


En muista koskaan tapahtuneen tätä tilannetta, että suomessa verkkokauppa menee konkurssiin.

Tietenkin se on mahdollista, kun ketjun kaikki kivijalkaliikkeetkin menevät konkurssiin.

Anttilan verkkokauppassa on voinut maksaa tilatut tuotteet suoraan tililtä, luottokortilla tai laskulla.

Konkurssissa velkojaksi tulivat ihmiset, jos olivat maksaneet ostokset verkkopankin kautta suoraan tililtä. Kaikkein turvattovampia ovat nämä asiakkaat, jotka valitsevat maksutavaksi suoraan tililtä verkkopankissa.

Hämmentävää varmasti oli se, että verkkokaupasta tilattuja tuotteita ei saanutkaan antaa asiakkaille, kun konkurssi tapahtui.

Tämä johtui suomalaisesta lainsäädännöstä.

Nyt osa on jo saanut tilatut tuotteet verkkokaupasta.

Aluksi tietenkin kiitin onneani, että en ostanut silloin verkkokaupasta.

Tosiasiassa myöhästyin muutaman tuotteen kohdalla. Heillä oli muutamaa päivää ennen konkurssia rajut alennukset. Tähän alennusviikonloppuun minäkin osallistuin.

Kävin ostamassa heidän tarjoustuotteet, mutta kivijalkaliikkeesta.

Osalle varmasti jäi saatavia tästä konkurssista, joten tavallinen kuluttaja-asiakaskin on velkojana tuossa konkurssissa.

Virallinen lehti numerossa 83 / 2016 (Ilmestymispäivämäärä 22.7.2016) on kuulutus tästä konkurssista.

Virallisessä lehdessä lukee seuraavasti:

Konkurssi

Alla mainittu velallinen on tuomioistuimen päätöksellä asetettu konkurssiin.

Pesänhoitaja määrää päivän, jona velkojan on viimeistään valvottava saatavansa. Konkurssivalvonnasta ilmoitetaan erikseen. Konkurssivalvontaa ei kuitenkaan toimiteta, jos se on varojen vähäisyyden tai muun syyn vuoksi tarpeetonta.

Velallinen, kotipaikka, henkilö- tai Y-tunnus, aikaisempi nimi ja kotipaikka Konkurssiin asettamispäivä ja
kellonaika/Vireilletulopäivä
Tuomioistuin Diaarinumero Pesänhoitaja Määräys tehtävien jaosta
Anttila Oy, Helsinki 0576687-3 (ent. Tukoanttila Oy, Rautakonttori Oy) 19.7.2016 klo 12.50 19.7.2016 Helsingin käräjäoikeus K 16/28979 Päätös: 16/33735 Tiilikka, Mikko, asianajaja, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki puh. 029 000 6200 fax 029 000 6201 s-posti: konkurssit@krogerus.com

Vielä en ole nähnyt virallisessa lehdessä kutsua konkurssivalvontaan.

Kannattaa yrittää seurata virallista lehteä. Virallista lehteä voit lukea pdf-muotoisena tai käydä kirjastossa lukemassa lukusalissa. Se ilmestyy maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Virallisen lehden voi myös tilata kotiin, joka maksaa tilaajalle.

Lisäys 20.8.2016

Kun Anttila meni konkurssiin, saattoivat ihmiset jäädä ilman tuotetta. Osa on nyt saanut laskuja, vaikka eivät ole saaneet tuotetta.

Laskun lähettäjä ei ole Anttila, vaan velkoja rahoitusyhtiö Avarda. Lehdessä kerrotaan, että jos saat laskun, mutta et tuotetta, ei laskua tule maksaa. Vaan soittaa suoraan laskun lähettäjälle, eli Avardalle. Näin neuvoo jutussa konkurssipesän asianajaja Mikko Tiilikka.

Tietenkin silloin lasku on aiheellinen, jos saat tuotteen.

Yksi syy miksi näin on voinut käydä on, että asikas on tilanut tuotteen Anttilan verkkokaupasta. Tuotteen toimittajalla on loppunut tuote varastosta ja se on mennyt tilausjonoon. Anttilan korkurssin yhteydessä tilauksen toimittaja on saattanut jättää tuotteen toimittamatta, mutta lasku on silti lähtenyt asiakkaalle. Älä siis missään nimessä maksa, koska sen jälkeen rahoja on vaikea saada takaisin. Sinusta tulee konkurssipesän velkoja.

Toinen vaihtoehto on, että otat yhteyttä konkurssipesää hoitavaan asianajotoimistoon ja laskun lähettäneeseen rahoitusyhtiöön Avardaan. Konkurssipesän asianajatoimiston yhteystiedot löydät tästä kirjoituksesta.

Seuravasta linkistä löydät artikkelin

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081822140591_uu.shtml